decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

สะพานเทพสุดา

สะพานเทพสุดา เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อใช้สัญจรข้ามเขื่อนลำปาว เชื่อมระหว่างแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ กับตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี มี 2 ช่องจราจร ความยาว 2,040 เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2549 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสะพานแห่งนี้เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 ชื่อว่า “สะพานเทพสุดา”

ถือเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเขื่อนลำปาว โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์อัสดง จากอำเภอสหัสขันธ์ ใช้ถนนสุขาภิบาล 2 ต่อด้วยทางหลวงชนบท กส. 3056 และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบท กส. 4036 ไปจนถึงสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว เลยทางเข้าสำนักงานไปประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงเชิงสะพานเทพสุดา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

loading
×