decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

บอร์ดดีอี เห็นชอบการต่อยอดสร้างประโยชน์เน็ตประชารัฐ

บอร์ดดีอี เห็นชอบต่อยอดเน็ตประชารัฐ ให้บริการโครงข่ายแบบเปิด หวังประชาชนต่อยอดใช้ประโยชน์จากโครงข่าย รวมถึง ให้ กสทช. พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามแผน USO พื้นที่โซนซี 40,432 หมู่บ้าน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 เป็นต้นไป ที่กระทรวงยุติธรรม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 

โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแทนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2561 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการโครงการเน็ตประชารัฐที่กระทรวงดีอีดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จสิ้น 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2560 รวมถึงการดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้กับประชาชน ซึ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในก.ย.2561 นอกจากนี้ เพื่อเกิดการบูรณาการใช้งานทรัพยากรสื่อสาร และลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการลงทุน รัฐจะเป็นผู้ลงทุนการวางรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด (Open Access) ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนการให้บริการปลายทาง (Last Mile) อีกทั้ง ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) ในการใช้งานโครงข่ายเน็ตประชารัฐ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

loading
×